Kuidas tagada töötajate vaimne vorm?

Kas vaimne vorm on investeering ja kuidas seda tagada?

Vaimne vorm on tõesti investeering, mitte kulu. Lihtsaim viis hea vaimse vormi saavutamiseks on tagada töötamise tõhusust kasvatavad ja vaimse tervise probleeme ennetavad e-koolitused kogu oma meeskonnale. Kindlasti küsid: Kas see on tõendatav? Loe edasi ja me tõendame, et nii on.

Wellness Orbit on loodud selleks, et muuta senine reaktiivne, ehk probleemidega tagantjärgi tegelev vaimse tervise lähenemine ennetuse keskseks. Wellness Orbit on hõlpsasti kasutatav vaimse vormi treeningsaal kogu sinu meeskonnale. Meie missioon on muuta töökohad vabaks vaimse tervise probleemidest.
 

Hea vaimne vorm tagab sinu ja su meeskonna liikmete jaoks:

  • TULEMUSLIKUD TÖÖTULEMUSED – töötaja hea vaimne vorm parandab töötulemusi, kuna tööd suudetakse teha sõltumata ümberringi olevatest probleemidest ilma stressi küüsi sattumata ja läbipõlemata;
  • KESKENDUMISVÕIME JA FOOKUSE – hea vaimne vorm võimaldab keskenduda igas olukorras, olgu see avatud kontoris, kodukontoris vm. Fokusseeritud tegutsemine aitab seatud eesmärke saavutada kordades kiiremini kui rööprähklemine;
  • EFEKTIIVSE KOOSTÖÖ – oma sisemaailma juhtida oskavad inimesed tagavad meeskonnatöö ja koosolekute sujuvuse. Efektiivsuse saavutamise võtmeks on siin head intrapersonaalsed oskused;
  • STRESSI VÄHENEMISE JA LÄBIPÕLEMISRISKI MAANDAMISE – heas vaimses vormis töötajad suudavad märgata oma stressi ja seda aegsalt leevendada ning seeläbi vältida läpipõlemisohtu ja ennetada (vaimse) tervise probleeme;
  • HAIGUSPÄEVADE JA TÖÖLT PUUDUMISTE VÄHENEMISE – inimese sisemaailma pinged viivad füüsilise ja vaimse tervise häiretes tulenevate haiguspäevade võtmiseni ning töövõime kukkumiseni. Hea vaimne vorm ennetab seda;
  • TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE SEADUSE JÄRGMISE – Eestis peab iga tööandja alates 01.01.2019 kaardistama töökeskkonnas esineda võivad psühhosotsiaalsed ohutegurid ja tagama töötajate vaimse tervise probleemide ennetuse. 

 

Vaimse tervise häirete ennetamise kohustus

Kehtiv Töötervishoiu ja Tööohutuse seadus sätestab alates 01.01.2019 psühhosotsiaalsete ohutegurite mõiste ja paneb igale tööandjatele nende kaardistamise kohustuse. Tööandja peab seaduse järgi võtma kasutusele abinõud tervisekahjustuse, sh vaimse tervise probleemide ja psühholoogiliste häirete ennetamiseks. Nõuet eiravat tööandjat võib riik trahvida kuni 32 000 euroga. 

Psühhosotsiaalse ohutegurina on seaduses määratletud õnnetus- või vägivallaohuga töö, töötaja ebavõrdne kohtlemine, kiusamine ja ahistamine tööl, töötaja võimetele mittevastava töö nõudmine, pikaajaline üksinda töötamine ja monotoonne töö ning muud juhtimise, töökorralduse ja töökeskkonnaga seotud ohutegurid. Sellised ohutegurid võivad intrapersonaalsete oskuste puudumise korral mõjutada töötaja vaimset ja füüsilist tervist.

Psühhosotsiaalsete ohutegurite esinemisel, aga ka lihtsalt pingelise töö korral, võib oma sisemaailma juhtimiskoskuste puudumine põhjustada kergematel juhtudel tööstressi, läbipõlemist ja ärevust aga hullematel juhtudel avalduvad selle tulemusel nii füüsilise kui ka vaimse tervise haigused, sh ärevushäired ja depressioon.

Iga tööandja ja töötaja peaks teadma, et kõik tööalased vaimse tervise probleemid on ennetatavad vaimse vormi treenimise ja treenitud oskuste rakendamise toel. 

Näitame sulle, et selleks on olemas nii hea hinnaga ja sõltumata sinu asukohast hõlpsasti kättesaadavad vaimse vormi e-treeningud, mis aitavad sul ning su meeskonnal parendada töötulemusi ja elukvaliteeti. Seda ei kinnita vaid meie, vaid vaimse tervise probleemide ennetuse kasu kinnitavad sõltumatud uuringud, millele osundame allpool.

 
Näita mulle vaimse vormi treeninguid PSÜHHOSOTSIAALSE TÖÖKESKKONNA PARANDAMINE

Me võimaldame igal tööandjal pakkuda oma meeskonna liikmetele juurdepääsu kvaliteetsele e-koolitustele, mis õpetavad hoidma end heas vaimses vormis.

Vaimse vormi treenimine on analoogne jõusaalis treenimisega ainult, et treenitavaks objektiks ei ole mitte füüsiline keha ja lihasgrupid vaid aju ja selle sihipärane töö. Inimaju on neuroplastiline ehk kohandumis- ja õppimisvõimeline. Aju treenimine ja teadlikkuse kasutama õppimine võimaldavad tõhusalt end teenima panna oskused, mida me täna peame juhuslikeks – nagu loomingulisus, keskendumisvõime, intuitsioon jms.

Vaimse vormi treeningute vundament on oma sisemaailma erinevate funktsioonide süstemaatiline tundmaõppimine ja nende oskuslik suunamine teadlikkuse ja intrapersonaalsete (ehk oma sisemaailma juhtimis)oskuste abil. Kuna koolides on puudunud vaimne kasvatus (analoogselt kehalise kasvatusega), siis on täna inimestel puudu arusaam sellest, kuidas nende sisemaailm mõjutab nende elu ja tegevust. See on meid omakorda viinud nii madala tööviljakuseni, stressi sagedase kogemiseni ja vaimse tervise häirete kiire kasvuni. Kuula lisa all lingitud tööohutuse ja töötervishoiu podcastist.
 


Wellness Orbit teeb tööandjale kättesaadavaks oma meeskonna vaimses vormis hoidmise

Miks peab vaimset vormi tagama tööandja? Üks põhjus on seaduse järgne kohustus. Teine aga see, et vaimne vorm on tänases maailmas nö ei kellegi maa, inimesed ise ei võta (teadmatusest) oma vaimse tervise tagamiseks midagi ette enne kui nad on juba läbipõlenud või haiged. Olukorras kus koolides (sh ülikoolides) puudub vastav haridus ja haigekassa meil süsteemse vaimse tervise probleemide ennetusega ei tegele, on sellel teadmatusel kõrge hind ennekõike tööandjale ja töötajale (kes haigestub).

Tööandjal on vaimse vormi treenimise tulemusena tekkiva tööviljakuse ja töötulemuslikkuse kasvu läbi selge võidu võimalus ning boonusena kaasneb siia läbipõlemiseriski ja haiguspäevade vähenemine. Rõhutada tuleb ka, et näiteks stress ja läbipõlemine on pigem edukate tippspetsialistide ja juhtide probleem (soovitame lugeda allpool lingitud artiklit "Suure osa läbipõlemisest moodustab pikaajaline stress"). Kuna Eesti on väike riik, on siin sageli keerukas ja kulukas leida tippeksperdile või juhile asendajat. Vahel on see suisa võimatu, mistõttu oma talente tasub hoida. Pole ju ilma tegusate inimestega ühelgi tööandjal võimalik saavutada häid tulemusi ja seda isegi siis, kui aina enam tööd on automatiseeritud programmide, robotite ja/või tehisintellekti abil.

Kes võidab heast vaimsest vormist?

Heast vaimsest vormist võidab lisaks tööandjale selgelt ka iga meeskonna liige. Vaimses vormis olek muudab inimese tööl tõhusaks, taiplikuks ja olusid märkavaks ja seda ilma vaimset tervist ja isiklikku heaolu ohverdamata. Lõppeb ka nö ühe töötaja ära kukkumisel teiste üle koormamine.

Vaimse vormi puudumisel aga kaotavad lisaks tööandjale sellest ka töötajad ja juhid ning nende pered. Kaotab ka ühiskond ja riik, sest väga suur osa Eesti maksutulust läheb täna ennetuse puudumisel inimeste raviks.

Kui ulatuslik on täna vaimse tervise probleem Eestis?

Juba täna moodustavad vaimse tervise häiretega seotud haiguslehed Eestis üle 1/3 väljastatud haiguslehtedest. Siinjuures aga statistika valetab, sest paljud töötajad kardavad vaimse tervise probleemidest nendega seotud stigma ja vallandamisriski tõttu tööandjale rääkida ja võtavad seetõttu vaimse tervise probleemi korral haiguslehe füüsilist haigust ettekäändeks tuues (Suurbritannias on selliste inimeste osakaal 42%, vt slaidshow koos viitega allikale allpool). St tegelikkuses võivad pea pooled töölt puudumised olla ajendatud vaimse tervise probleemidest.

 

VAIMSE TERVISE PROBLEEMIDE ENNETUSE KASUMLIKKUS

Deloitte UK kalkuleeris 2020 aastal Suurbritannias iga töötaja kohta teadvustamata kaotussummaks aastas 780 kuni 3700 € (loe lisa meie blogist ja vaata allolevat graafikut). Eestis lisandub tööandja poolse ennetuse puudumise korral siia ka ühekordne 32000 € suurune trahvirisk.

Teeme korraks arvutuse, näiteks 15 töötajaga ettevõte võib nii ühe aastaga kaotada kuni 87500€ (11700€ kuni 55500 € aastas probleemidest teadvustamata tühja tööaja eest palka makstes + 32000 € suuruses summas ühekordne trahv). Isegi kui trahvi ei tehta, on kaotatud summad märkimisväärsed (sh ka presentismist ja absentismist ning haiguspäevadest tulenevad kulud). 
 

Vaimse tervise probleemide iga aastane kulu tööandjale iga töötaja kohta


Deloitte näitas ka, et kuni probleemi ei teadvustata, ei pöörata sellele tööandjate poolt tähelepanu. Suurbritannias on läbinud ainult vaimsele tervisele keskendunud süsteemse koolituse 2020 aasta alguse seisuga vaid ca 9% töötajaid. Ja seda vaatamata vaimse tervise ulatuslikele kampaaniatele riigi, kuningliku perekonna, riigi meedia ja sadade erinevate MTÜ-de poolt. Meil Eestis on vastav protsent arvatavasti oluliselt madalam, sest me pole veel probleemi teadvustanud. Esimene samm teemast laiemalt rääkimise ja stigma vähendamise suunas oli 2020 aasta lõpus ETV ekraanidel olnud saatesari "Selge Pilt" (soovitame selle kõiki osasid järelvaadata).

Kui paljud töötajad on Eestis läbinud vaimse tervise koolitused?

Me oletame, et Eestis on täna vaid alla paari protsendi töötajaid osalenud pikemal vaimse tervise alasel koolitusel. Vaimse tervise treeningsaali kasutajate jt ennetava ja süsteemse fookusega vaimse vormi treeningute osakaal on sellest täna veel vähemalt kümme korda väiksem. Siiski, Eestis on nii eesrindlike riigiasutusi (Riigikontroll, Riigikogu kantselei), koole (Tartu Ülikool) ja eraettevõtteid (Hurtigruten, Nortal, Fortumo jt), mis on ennetavaid koolitusi oma töötajate vaimse vormi tagamiseks tulemuslikult kasutanud.

Ka sina saad avastada siinselt kodulehelt koolitused, mis tagavad korraga nii töötaja töö produktiivsuse ja vaimse vormi. Praegusel viisil produktiivsuse nimel töötajate ja juhtide läbipõletamine on ju selge tee kaotuseni (sellele juhtisid tähelepanu 2020 aasta lõpus nii ERR"Müürileht", kui ka "Äripäev" ja sellest kirjutas 2021 aasta alguses "Postimees").
 

Vali endale sobiv vaimse vormi e-koolitus

Muutuse vajadus on ilmne ja siit leiadki kolm koolitust, millega saad laduda oma meeskonna eduloole tugeva vundamendi.

Stress and burnout reduction trainingProactive mental wellness trainingProductivity and mental wellness training
Näita mulle vaimse vormi treeninguid 


Ennetust tuleb siin alustada stressi leevendamisest ja oma sisemaailma tundma õppimisest. Tee sellega algust nüüd kohe.

Sinu investeering töötaja kohta on meie poolt sinu töötajateni toodava koolituse puhul võrreldav korraliku lõuna maksumusega. Sa saad seda endale lubada, seda enam, et koolitustel õpitu praktikasse rakendamisel võib võit võit sellest olla mitmekümne kordne (vt käesoleva lehe lõppu).

TASUTA VEEBILOENG TÖÖKESKKONNA HEAOLU TÄHTSUSEST

Kui soovid veel infot, siis palun vaata tasuta loengut töökeskkonna heaolu olulisusest. Lektoriks on psühhiaater Dr. Helena Lass, kes on ka Wellness Orbit e-koolitustes sinu töötajaid koolitav vaimsele vormi ekspert.
 


TASUTA VAIMSE TERVISE PROOVIKOOLITUS

Iga Wellness Orbit vaimse vormi e-koolituse osad on: 

1) Osaleja enesehinnangut mõõtvad küsimustikud (2 küsimustikku iga koolituse koosseisus koos kohese tagasisidega igale töötajale);
2) 5 videotreeningsessiooni koos kontrollküsimustikega peale iga videot;
3) Töövihik (mis sisaldab grupitöö juhiseid);
4) Ülevaade tööandjale, kes tema meeskonnast on koolitusega alustanud ja selle lõpetanud koos võimalusega väljastada tunnistus igale töötajale temal poolt koolituse läbimise kohta;
5) Koolituse promomaterjalid selle tutvustuseks, mida saab kasutada posteritena kontoris ja bänneritena tööandja intranetis.

Me võimaldame sul koolitusvideo kvaliteedi, sisu ja küsimustikega enne tellimuse esitamist tutvuda tasuta.

Palun ole kena ja loo omale demokonto ja proovi koolitust! Boonusena saad lihtsustatud kujul ära mõõta ka oma stressi taseme.

NB! Koolituse tagaside on sulle personaalne ja konfidentsiaalne.

 


Kõik Wellness Orbit e-koolitused on lihtsas inglise keeles ja varustatud selgitava graafikaga. Nii saab ka keerukast teemast lihtsalt aru. Koolituse muudab tõhusaks võimalus teha kaasa juhendatud harjutusi.

IGAÜHE VAIMSE TERVISE OLUKORD ON TEMA ERAASI

Loomulikult on iga testi Wellness Orbit e-koolituse testi tulemus ja tagasiside igale töötajale nähtav vaid talle isiklikult. Tööandja saab teada vaid selle, milline töötaja on koolituse läbinud ja kes on koolituse pooleli jätnud või alustamata jätnud. See võimaldab töötajaid koolitust läbima õhutada, kuid välistab nende privaatsuse rikkumise ja tervisealase info väärkasutuse.

Wellness Orbit lähtub rangetest töötaja vaimse tervise testi tulemuste salajas hoidmise põhimõttest. Selle tagamiseks saab iga töötaja enda koolitamiseks oma isikliku konto. Tööandja konto annab siin juhtidele lisaboonusena vaid võimaluse töötajad lihtsalt ja kiirelt koolitusele kutsuda. Meie koolituskeskkonna privaatsustingimustega saab tutvuda siin.


VAIMNE VORM MEEDIAS

Oleme avaldanud hulgaliselt artikleid vaimse vormi teemal Eesti ja välismaises meedias. Lisasime siia otselingid kolmele artiklile, mis aitavad sul vaimse vormi ja läbipõlemise teemat paremini mõista.

Põhjalikuma artiklikogu leiad siit lingilt (eesti keelsed artiklid leiad lingitud lehekülje lõpuosast). Tasuta lisalugemist vaimse vormi teemal leiad ka meie blogist.
14.02.2019, Kaur Lass

"Vaimne vorm on edu vundament"

21.01.2018, Dr. Helena Lass

"Mis on vaimne vorm & kuidas see aitab elus paremini hakkama saada?"

10.10.2017, ETV intervjuu Dr. Helena Lassiga

"Suure osa läbipõlemisest põhjustab pikaajaline positiivne stress" (sh ETV video)

 

Kasuta võimalust enda harimiseks, sest kõik tööalased vaimse tervise probleemid on õigeaegse ennetuse puhul ära hoitavad. Nagu võisid juba taibata, aitab vaimne vorm lisaks terviseprobleemide ennetamisele intrapersonaalsete oskuste kasvu toel kaasa aga ka töövõime ja töötõhususe kasvule.
 

Intrapersonaalsed oskused on kasulikud enamaks kui stressi ja pinge leevendamine.

Intrapersonaalsed oskused aitavad sinu meeskonna liikmetel kasutada nende professionaalseid oskuseid tõhusamal viisil, sest inimesed oskavad keskenduda, kuulata, märgata ja tegutseda sihipäraselt.

Oskus juhtida oma sisemaailma on kiirtee tõhusa koostöö ja tulemusliku tegutsemiseni.

Head intrapersonaalsed oskused võimaldavad leevenda psühhosotsiaalsete ohutegurite mõju. Seda sõltumata, kas töötame kodus või pandeemia eelsel viisil töökohas (kontoris vm).

Intrapersonaalsed oskused on vastus iga tööandaja küsimusele: Kuidas tagada inimeste initsiatiiv, tõhus tegutsemine ja sära silmis?
 


Kas vaimne vorm on investeering?

Jah, Deloitte Suurbritannias läbi viidud 2020 aasta uuring viitab, et kogu meeskonna ulatuses kasutatav proaktiivne lähenemine võib olla isegi enam kui 10 kordse tasuvusega (vt lisainfo allolevad slaidid)!
 

Vaimne vorm on tasuv investeering – Kaur Lass ettekande slaidid Tööohutus ja töötervishoiu TREFF 2021
 

Vaimse tervise teemade ignoreerimine on kulu isegi siis, kui sa seda hetkel ei teadvusta.

Enne kui sa siit lehelt midagi edasi ette võtmata lahkud küsi endalt ka sa oled valmis jätkuvalt:

  • maksma palka tööl keha tegemise ehk niisama passimise eest (ehk kandma presentismi kulu)?
  • kaotama kuni 3700 € iga töötaja kohta aastas (sh haiguspäevade tasu)?
  • kaotama stressi ja läbipõlemise tõttu oma parimaid talente (oleme ausad, totaalset logardit stress ja läbipõlemine ei ähvarda)?

Kui jah, siis oled teretulnud siit lehelt lahkuma ilma, et midagi oma tänases käitumises muudaksid.

Võrdluseks toome siiski välja, et vaid ühe töötaja iga aastase teadvustamata kulu 3700 € eest suudame me pakkuda näiteks 25 liikmelisele meeskonnale kolm e-koolitust juurdepääsuga kogu aastaks (sh korduvtestimine ja koduvaatamised).

Kokkuvõte sinu kasudest vaimsesse vormi investeerimisel

Nagu sa selle lehel ülaltoodud fakte uurides tuvastasid, on vaimse vormi investeeringul kümne kordne tasuvus ja selle tulemusel sa saad omale tõhusamalt (kaug)tööd tegeva meeskonna. Siin lehel leitavad maailma tipptasemel e-koolitused on mõistliku hinnaga (hind maksimaalselt 50 € töötaja kohta aga mitme koolituse korraga tellimisel ja suurema meeskonna puhul saab hind olla veel parem) ja lihtsasti omandatavad. Need koolitused on praktilised (videotes olevad juhendatud harjutused, kohene testide tagasiside, võimalus seirata oma arengut ja seada isiklikud eesmärgid töövihikus) ja sisaldavad ka grupitöö juhiseid.

Kui iga töötaja rakendab ka vaid 1/10 õpitust või kui ka vaid üks töötaja 25-st rakendab kõike õpitut ja ülejäänud ei muuda midagi, teenid sa ikkagi juba selle summa täismahus tagasi.

Vahest tasub sul siiski ümber mõelda? Seda enam, et odavama hinnaga kvaliteetset vaimse vormi koolitust sa mujalt ei leia. Oleme selles nii kindlad, et anname sulle parima hinna garantii, kui sa leiad odavama 6-8h tunnises mahus professionaalsel tasemel psühhiaatri poolt läbi viidud ennetava vaimse tervise individuaalkoolituse, siis maksame sulle leitud koolituse hinna ja meie koolituse hinnavahe ühe kuu jooksul sinu tellimusest tagasi.

Eestis oleme me valmis pakkuma konkreetselt sinu eripära ja vajadustega arvestavat paketti igas suuruses tööandjale. Kirjuta meile ja teeme just sinu meeskonna eripäradega arvestades sulle parima pakkumise

Mitte keegi ei pea tööalaste vaimse tervise probleemide käes kannatama. Ennetus aitab kaasa klaarile sisemaailmale ja tõhusale töötamisele.
 

Hea vaimne vorm annab seesmise rahu