Kuidas tagada töötajate vaimne vorm?

Kas oled teadlik, et vaimne vorm on kasumlik investeering aga vaimse tervise probleemid kulu? Kuidas head vaimset vormi tagada?

Vaimne vorm on selgelt investeering mis toodab kasumit, mitte kulu. Lihtsaim viis hea vaimse vormi saavutamiseks on läbida ise ja tagada ka oma meeskonnale töötamise tõhusust parandavad ja vaimse tervise probleeme ennetavad e-koolitused.

Kindlasti küsid: Kas vaimsesse vormi investeerimise kasulikkus on tõendatav?

Loe edasi ja me vastame sellele küsimusele.

Wellness Orbit on loodud selleks, et muuta senine reaktiivne, ehk probleemidega tagantjärgi tegelev vaimse tervise lähenemine ennetuse keskseks. Wellness Orbit on hõlpsasti kasutatav vaimse vormi treeningsaal kogu sinu meeskonnale. Meie missioon on muuta töökohad vabaks vaimse tervise probleemidest.
 

Hea vaimne vorm tagab sinu ja su meeskonna liikmete jaoks:

  • TULEMUSLIKUD TÖÖTULEMUSED – töötaja hea vaimne vorm parandab töötulemusi, kuna tööd suudetakse teha sõltumata ümberringi olevatest probleemidest ilma stressi küüsi sattumata ja läbipõlemata;
  • KESKENDUMISVÕIME JA FOOKUSE – hea vaimne vorm võimaldab keskenduda igas olukorras, olgu see avatud kontoris, kodukontoris vm. Fokusseeritud tegutsemine aitab seatud eesmärke saavutada kordades kiiremini kui rööprähklemine;
  • EFEKTIIVSE KOOSTÖÖ – oma sisemaailma juhtida oskavad inimesed tagavad meeskonnatöö ja koosolekute sujuvuse. Efektiivsuse saavutamise võtmeks on siin head intrapersonaalsed oskused;
  • STRESSI VÄHENEMISE JA LÄBIPÕLEMISRISKI MAANDAMISE – heas vaimses vormis töötajad suudavad märgata oma stressi ja seda aegsalt leevendada ning seeläbi vältida läpipõlemisohtu ja ennetada (vaimse) tervise probleeme;
  • HAIGUSPÄEVADE JA TÖÖLT PUUDUMISTE VÄHENEMISE – inimese sisemaailma pinged viivad füüsilise ja vaimse tervise häiretes tulenevate haiguspäevade võtmiseni ning töövõime kukkumiseni. Hea vaimne vorm ennetab seda;
  • TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE SEADUSE JÄRGMISE – Eestis peab iga tööandja alates 01.01.2019 kaardistama töökeskkonnas esineda võivad psühhosotsiaalsed ohutegurid ja tagama töötajate vaimse tervise probleemide ennetuse. 


Vaimse vorm personalijuhtimise ja seaduse vaatenurgast

Vaimse vormi nõrkuse või puudumise üks selge tulemus on töötaja kaotus.

KPMG personalijuhi Epp Sillaste poolt on hästi öelnud: “Ka teistes ettevõtetes on küsitlustes selgunud, et töökoormus ning töö- ja pereelu ühildamise väljakutsed on mure ja tihti lahkumise põhjus. Arvan, et kui suur töökoormus on inimesele probleem siin ja praegu, siis on see suure tõenäosusega probleemiks ka hiljem kuskil mujal. Oluline on seda tunnistada ja sellele tähelepanu pöörata, sellest rääkida ja lahendusi leida – arendada enesejuhtimise oskusi.”

Me kutsume enesejuhtimise oskuseid intrapersonaalseteks oskusteks. Vaimse vormi treenimise fookus siin pakutavate treeningute puhul ongi intrapersonaalsete oskuste arendamisel.

Kohustusest enam on tuleb vaimse vormist rääkides märgata vastastikkust kasu.

Heas vaimses vormis töötaja tegutseb tõhusalt ja oskab ennast ning protsesse mille keskel ta tegutseb hästi juhtida. Selline töötaja ei upu stressi ega põle läbi. Jah, seadusandja on muutnud vaimse tervise ennetuse kohustuseks aga kohustuse taga tuleb märgata nii sisulist kui majanduslikku kasu. 

Kuidas on reguleeritud riigi poolt vaimse tervise häirete ennetamise kohustus?

Kehtiv Töötervishoiu ja Tööohutuse seadus sätestab alates 01.01.2019 psühhosotsiaalsete ohutegurite mõiste ja paneb igale tööandjatele nende kaardistamise kohustuse.

Tööandjal tuleb seaduse järgi võtta kasutusele abinõud tervisekahjustuse, sh vaimse tervise probleemide ja psühholoogiliste häirete ennetamiseks. Nõuet eiravat tööandjat võib riik trahvida kuni 32 000 euroga.

Psühhosotsiaalse ohutegurina on seaduses määratletud õnnetus- või vägivallaohuga töö, töötaja ebavõrdne kohtlemine, kiusamine ja ahistamine tööl, töötaja võimetele mittevastava töö nõudmine, pikaajaline üksinda töötamine ja monotoonne töö ning muud juhtimise, töökorralduse ja töökeskkonnaga seotud ohutegurid. Sellised ohutegurid võivad intrapersonaalsete oskuste puudumise korral mõjutada töötaja vaimset ja füüsilist tervist.

Samas, oleme ausad, kui ennast ei osata juhtida mõjutava inimest ka palju lihtsamas tegurid. Pinged kodus, keskendumisraskused avatud kontoris, kliendi mure või pahameel, majanduslikud raskused või lahkarvamused kolleegidega jne.

Väliseid stressoreid on lõputult ja kuni inimesed on reaktiivsed, mõjutab see nende sisemaailma.

Psühhosotsiaalsete ohutegurite esinemisel, aga ka lihtsalt pingelise töö korral, võib oma sisemaailma juhtimisoskuste puudumine põhjustada kergematel juhtudel tööstressi, läbipõlemist ja ärevust aga hullematel juhtudel avalduvad selle tulemusel nii füüsilise kui ka vaimse tervise haigused, sh ärevushäired ja depressioon.
 

Ennetuskeskne vaimse tervise koolitus on kasulik

Kõik tööalased vaimse tervise probleemid on ennetatavad vaimse vormi treenimise ja treenitud oskuste rakendamise toel.

Hea vaimne vorm aga pole ainult haiguste ennetamise viis, vaid see võimaldab ka töötajatel tegutseda varaemast tõhusamalt.

Tõhusamalt end juhtiv töötaja on aga kasulik ja kasumlik.

Ennetavad vaimse tervise koolitused loodi süsteemsel kujul 2017. aastal, kui Wellness Orbit tuli turule maailmas unikaalse esimese vaimse vormi e-koolitusega. Meie eesmärk on luua vaimse tervise käsitlusel globaalne paradigma muutus ja muuta vaimse vormi treenimine lihtsaks. Ka sina saad võita meie ambitsioonist olla vaimse heaolu revolutsiooni (otsi #MentalWellnessRevolution sotsiaalmeediast) eestvedaja.

Siit kodulehelt leiad hea hinnaga ja hõlpsasti kättesaadavad vaimse vormi e-treeningud, mis aitavad sul ning su meeskonnal parendada töötulemusi ja elukvaliteeti.

Vaimse tervise parenemist ja tegutsemise tõhususe kasvu kinnitab treeningutel õpitu ellurakendamisel meie klientide positiivne kogemus. Lisaks kinnitavad vaimse tervise probleemide ennetamise laialdast kasu ka mitmed rahvusvahelised vaimse tervise uuringud, viited neile leiad allpool.

 
Näita mulle vaimse vormi treeninguid 


PSÜHHOSOTSIAALSE TÖÖKESKKONNA PARANDAMINE

Me võimaldame igal tööandjal pakkuda oma meeskonna liikmetele lihtsat juurdepääsu kvaliteetsele e-koolitustele, mis õpetavad hoidma end heas vaimses vormis.

Vaimse vormi treenimine on analoogne jõusaalis treenimisega, kuid treenitavaks objektiks on füüsiline keha asemel aju ja selle sihipärane töö. Inimaju on neuroplastiline ehk kohandumis- ja õppimisvõimeline.

Aju treenimine ja teadlikkuse kasutama õppimine võimaldavad tõhusalt end teenima panna oskused, mida me täna peame juhuslikeks – nagu loomingulisus, keskendumisvõime, intuitsioon jms. Vaimne vorm on oma sisemaailma varjatud võimete avamine ja meelarahu tagamine.

Vaimse vormi vundament

Vaimse vormi treeningute vundament on oma sisemaailma erinevate funktsioonide süstemaatiline tundmaõppimine ja nende oskuslik suunamine teadlikkuse ja intrapersonaalsete (ehk oma sisemaailma juhtimis)oskuste abil.

Kuna koolides on puudunud vaimne kasvatus (analoogselt kehalise kasvatusega), siis on täna inimestel puudu arusaam sellest, kuidas nende sisemaailm mõjutab nende elu ja tegevust. See on meid omakorda viinud nii madala tööviljakuseni, stressi sagedase kogemiseni ja vaimse tervise häirete kiire kasvuni. Kuula lahendusi all lingitud "Tööelu ohutus podcastist".
 


Wellness Orbit teeb tööandjale kättesaadavaks oma meeskonna vaimses vormi treenimise

Miks peab vaimset vormi tagama tööandja?

Üks põhjus on seaduse järgne kohustus. Teine ja mõjusam on aga see, et vaimne vorm on tänases maailmas nö ei kellegi maa, inimesed ise ei võta (teadmatusest) oma vaimse tervise tagamiseks midagi ette enne kui nad on juba läbipõlenud või haiged.

Olukorras kus koolides (sh ülikoolides) puudub vastav haridus ja haigekassa meil süsteemse vaimse tervise probleemide ennetusega ei tegele, on sellel teadmatusel kõrge hind ennekõike tööandjale ja töötajale (kes haigestub). Seega teise põhjuse saab summerida nii: vaimselt vormis inimene on kasulik igale tööandjale.

Tööviljakuse kasv vaimsest vormist vs tegutsematuse tulem

Tööandjal on vaimse vormi treenimise tulemusena tekkiva tööviljakuse ja töötulemuslikkuse kasvu läbi selge võidu võimalus ning boonusena kaasneb siia läbipõlemiseriski ja haiguspäevade vähenemine.

Rõhutada tuleb ka, et näiteks stress ja läbipõlemine on pigem edukate tippspetsialistide ja juhtide probleem. Kuna Eesti on väike riik, on siin sageli keerukas ja kulukas leida tippeksperdile või juhile asendajat. Vahel on see suisa võimatu, mistõttu oma talente tasub hoida.

Tegusate inimesteta pole ühelgi tööandjal võimalik saavutada häid tulemusi. Seda isegi siis, kui aina enam tööd on automatiseeritud programmide, robotite ja/või tehisintellekti abil. Mida keerukam on töö (nt programmeerimine, projekteerimine, robotite seadistamine ja remont, õigusteenused, arstiabi vms), seda enam on vaja selle töö tegijal tipptasemel vaimset võimekust. 

Mida pingelisem on töö, seda suurem on stressi, läbipõlemise ja tööalaste vaimse tervise probleemide risk. Inimene, kes põleb läbi või sattub vaimse tervise probleemide küüsi lahkub sageli. Ettekäändeks tuuakse midagi muud, aga alalhoiuinstinkt nõuab ilma sisemaailma juhtimisoskusteta siin reeglina erialavahetust. Tööandjale on selline muutus tegusa tippeksperdi või juhi kaotuse näol valus.

Töötajale on iga tippeksperdi lahkumine nii selge rahaline kui ka konkurentsieelise kaotus. Kaotus, mis on ennetatav!
 

Kes võidab heast vaimsest vormist?

Heast vaimsest vormist võidab lisaks tööandjale selgelt ka iga meeskonna liige.

Kuna heas vaimses vormis olek muudab inimese tööl tõhusaks, taiplikuks ja olusid märkavaks ilma vaimset tervist ja isiklikku heaolu ohverdamata, siis lõppeb ka nö ühe töötaja ära kukkumisel teiste ülekoormamine. Teiste stressi mõju endale on pidanud Cigna 2018. aasta uuringus segavaks suisa 91% töötajaid.

Heast vaimsest vormist võidavad lisaks tööandjale ka töötajad (sh juhid) ning nende pered. Võidab ka ühiskond ja riik, sest väheneb vajadus kasutada suurt osa Eesti maksutulust inimeste raviks.
 

Hea vaimse tervise tunnus on seesmine rahu ja keskendumisvõime


Mis on vaimne tervis?

Vaimne tervis on väärtus meie kõigi jaoks. Tervis on ennekõike probleemide puudumine aga paremini kirjeldab seda sõna inimese isiklik heaolu. 

Kui vaimse tervise tähtsust märgata alles siis, kui see on kadunud või kadumas ehk on juba vajalik vaimse tervise esmaabi või saabunud esimesed vaimse tervise probleemid, ollakse vaimse tervisega tegelemisega juba mitu aastat hiljaks jäänud.

Hea vaimne tervis tähendab ennekõike vaimset vormi. Muu hulgas käivad siia alla vaimne heaolu, keskendumisvõime ja kõik muud sisemaailma juhtimise oskused, mis aitavad töötada tõhusalt.

Vaimse tervise parendamine peaks ideaalmaailmas olema igaühe isiklik asi. Igaüks peaks siin võtma siin ise vastutust, kuid see ei vabasta vastutusest tööandjaid. Tööandjad peaks teadvustama, et inimestel puudub praktikas võimalus seni ise vastutada, kui neil puuduvad intrapersonaalsed oskused, mis tagavad vaimse vormi.

Vaimse vormi puudumisel ja oma sisemaailma treenimatuse korral aga tekivad vaimse tervise probleemid. Nii nagu treenimata füüsiline keha on avatud haigustele ja õnnetustele on ka treenimata sisemaailm avatud probleemidele (sh nii vaimse kui ka füüsilise tervise probleemidele).

Kui ulatuslik on täna vaimse tervise probleem Eestis?

Juba täna moodustavad vaimse tervise häiretega seotud haiguslehed Eestis ametlikult üle 1/3 väljastatud haiguslehtedest. Siinjuures aga on statistika moonutatud, sest paljud töötajad kardavad vaimse tervise probleemidest, nendega seotud stigma ja vallandamisriski tõttu, tööandjale rääkida. Seetõttu võetakse vaimse tervise probleemi korral haigusleht füüsilist haigust ettekäändeks tuues. Suurbritannias on selliste inimeste osakaal 42% (vt slaidshow koos viitega allikale allpool). Tegelikkuses võivad suisa pooled töölt puudumised olla ajendatud vaimse tervise hädadest.
 

VAIMSE TERVISE PROBLEEMIDE ENNETUSE KASUMLIKKUS

Deloitte UK kalkuleeris 2020. aastal Suurbritannias iga töötaja kohta teadvustamata kaotussummaks aastas 780 kuni 3700€ (loe lisa meie blogist ja vaata allolevat graafikut). 2022 aasta märtsis kordas Deloitte auditit ja kalkuleeritud aastane kahju tööandjale oli kasvanud pandeemia tulemusel 1150 kuni 4,120€ iga töötaja kohta. Suurim kahjumi kasv avaldus just madalamapalgalises otsas.

Eestis lisandub eeltoodud kuludele tööandja poolse ennetuse puudumise korral siia ka ühekordne 32 000€ suurune trahvirisk.

Teeme korraks arvutuse tagasihoidlikumate 2019 andmetega. Näiteks, 15 töötajaga ettevõte võib nii ühe aastaga kaotada kuni 87 500€ (11 700€ kuni 55 500€ aastas probleemidest teadvustamata raisatud tööaja eest palka makstes + 32 000€ suuruses summas ühekordne trahv). Isegi kui trahvi õnnestub vältida, on kaotatud summad märkimisväärsed (sh ka presentismist ja absentismist ning haiguspäevadest tulenevad kulud).
 

Vaimse tervise probleemide iga aastane kulu tööandjale iga töötaja kohta


Deloitte näitas ka, et kuni probleemi ei teadvustata, on keerukas tööandjatel pöörata sellele vajalikku tähelepanu.

Suurbritannias on läbinud ainult vaimsele tervisele keskendunud süsteemse koolituse 2020. aasta alguse seisuga vaid ca 9% töötajaid. Ja seda vaatamata vaimse tervise ulatuslikele kampaaniatele riigi, kuningliku perekonna, riigi meedia ja sadade erinevate MTÜ-de poolt. Meil Eestis on vastav protsent arvatavasti oluliselt madalam, sest me pole veel probleemi teadvustanud.

Esimene samm vaimse tervise stigmast vabastamise suunas oli 2020. aasta lõpus ETV ekraanidel olnud saatesari "Selge Pilt"Sari jätkus ka 2022 aastal ja me soovitame selle kõiki osasid järelvaadata. 

Kui me soovime aga näha laiemat muutust, siis peaksime keskenduma vaimsele heaolule, sest heaolu on positiivne aspekt mida ihaldab kogeda igaüks.

Kui paljud töötajad on Eestis läbinud vaimse tervise koolitused?

Me oletame, et Eestis on seni vaid alla paari protsendi töötajaid osalenud pikemal vaimse tervise koolitusel. Vaimse tervise treeningsaali kasutajate jt ennetava ja süsteemse fookusega vaimse vormi treeningute osakaal on sellest täna veel vähemalt kümme korda väiksem. Siiski, Eestis on nii eesrindlike riigiasutusi (Riigikontroll, Riigikogu kantselei), koole (Tartu Ülikool) ja eraettevõtteid (Hurtigruten, Nortal, Fortumo jt), mis on ennetavaid koolitusi oma töötajate vaimse vormi tagamiseks tulemuslikult kasutanud.

Ka sina saad avastada siinselt kodulehelt vaimse vormi koolitused, mis tagavad korraga nii töötaja töö produktiivsuse ja vaimse vormi. Praegusel viisil produktiivsuse nimel töötajate ja juhtide läbipõletamine on ju selge tee kaotuseni (sellele juhtisid tähelepanu 2020. aasta lõpus nii ERR"Müürileht", kui ka "Äripäev" ja sellest kirjutas 2021. aasta alguses "Postimees").
 

Vali endale sobiv vaimse vormi e-koolitus

Muutuse vajadus on ilmne ja siit leiadki kolm vaimse vormi treeningut, millega saad laduda oma meeskonna eduloole tugeva vundamendi.

Stress and burnout reduction trainingProactive mental wellness trainingProductivity and mental wellness training
Näita mulle vaimse vormi treeninguid 


Ennetust tuleb siin alustada stressi leevendamisest ja oma sisemaailma tundma õppimisest. Tee sellega algust nüüd kohe.

Sinu investeering töötaja kohta on meie poolt sinu töötajateni toodava koolituse puhul võrreldav korralikuma ärilõuna maksumusega. Sa saad seda endale lubada, seda enam, et koolitustel õpitu praktikasse rakendamisel võib võit sellest olla mitmekümne kordne (vt käesoleva lehe lõppu).

TASUTA VEEBILOENG TÖÖKESKKONNA HEAOLU TÄHTSUSEST

Kui soovid veel infot, siis palun vaata tasuta loengut töökeskkonna heaolu olulisusest. Lektoriks on psühhiaater Dr. Helena Lass, kes on ka Wellness Orbit e-koolitustes sinu töötajaid koolitav vaimsele vormi ekspert.
 


PROOVI ÄRA TASUTA VAIMSE TERVISE KOOLITUS

Iga Wellness Orbit vaimse vormi e-koolituse osad on: 

1) Osaleja enesehinnangut mõõtvad küsimustikud (2 küsimustikku iga koolituse koosseisus koos kohese tagasisidega igale töötajale);
2) 5 videotreeningsessiooni koos kontrollküsimustikega peale iga videot;
3) Töövihik (mis sisaldab grupitöö juhiseid);
4) Ülevaade tööandjale, kes tema meeskonnast on koolitusega alustanud ja selle lõpetanud koos võimalusega väljastada tunnistus igale töötajale temal poolt koolituse läbimise kohta;
5) Koolituse promomaterjalid selle tutvustuseks, mida saab kasutada posteritena kontoris ja bänneritena tööandja intranetis.

Me võimaldame sul koolitusvideo kvaliteedi, sisu ja küsimustikega enne tellimuse esitamist tutvuda tasuta.

Palun ole kena ja loo omale demokonto ja proovi vaimse vormi treeningut! Boonusena saad lihtsustatud kujul ära mõõta ka oma stressi taseme.

NB! Koolituse tagasiside on personaalne ja konfidentsiaalne.

 


Kõik Wellness Orbit vaimse vormi e-koolitused on lihtsas inglise keeles ja varustatud selgitava graafikaga. Nii saab ka keerukast teemast lihtsalt aru. Koolituse muudab tõhusaks võimalus teha kaasa juhendatud harjutusi.

IGAÜHE VAIMSE TERVISE TESTI TULEMUS ON TEMA ERAASI

Loomulikult on iga Wellness Orbit e-koolituse testi tulemus ja tagasiside igale töötajale nähtav vaid talle isiklikult. Tööandja saab teada vaid selle, milline töötaja on koolituse läbinud ja kes on koolituse pooleli jätnud või alustamata jätnud. See võimaldab töötajaid koolitust läbima õhutada, kuid välistab nende privaatsuse rikkumise ja tervisealase info väärkasutuse.

Wellness Orbit lähtub rangetest töötaja vaimse tervise testi tulemuste salajas hoidmise põhimõttest. Selle tagamiseks saab iga töötaja enda koolitamiseks oma isikliku konto. Tööandja konto annab siin juhtidele lisaboonusena vaid võimaluse töötajad lihtsalt ja kiirelt koolitusele kutsuda ja järgida, et nad koolitusel osalevad. Meie koolituskeskkonna privaatsustingimustega saab tutvuda siin.


VAIMNE VORM MEEDIAS

Oleme avaldanud hulgaliselt artikleid vaimse vormi teemal Eesti ja välismaises meedias. Lisasime siia otselingid kolmele artiklile, mis aitavad sul vaimse vormi ja läbipõlemise teemat paremini mõista.

Põhjaliku artiklikogu leiad siit lingilt (eesti keelsed artiklid leiad lingitud lehekülje lõpuosast). Tasuta lisalugemist vaimse vormi teemal leiad ka meie blogist.
14.02.2019, Kaur Lass

"Vaimne vorm on edu vundament"

21.01.2018, Dr. Helena Lass

"Mis on vaimne vorm & kuidas see aitab elus paremini hakkama saada?"

10.10.2017, ETV intervjuu Dr. Helena Lassiga

"Suure osa läbipõlemisest põhjustab pikaajaline positiivne stress" (sh ETV video)

 

Kasuta võimalust enda harimiseks, sest kõik tööalased vaimse tervise probleemid on õigeaegse ennetuse puhul ära hoitavad. Nagu võisid juba taibata, aitab vaimne vorm lisaks terviseprobleemide ennetamisele intrapersonaalsete oskuste kasvu toel kaasa aga ka töövõime ja töötõhususe kasvule.
 

Intrapersonaalsed oskused on kasulikud enamaks kui stressi ja pinge leevendamine.

Intrapersonaalsed oskused aitavad sinu meeskonna liikmetel kasutada nende professionaalseid oskuseid tõhusamal viisil, sest inimesed oskavad keskenduda, kuulata, märgata ja tegutseda sihipäraselt.

Oskus juhtida oma sisemaailma on kiirtee tõhusa koostöö ja tulemusliku tegutsemiseni.

Head intrapersonaalsed oskused võimaldavad leevenda psühhosotsiaalsete ohutegurite mõju. Seda sõltumata, kas töötame kodus või pandeemia eelsel viisil töökohas (kontoris vm).

Intrapersonaalsed oskused on vastus iga tööandaja küsimusele: Kuidas tagada inimeste initsiatiiv, tõhus tegutsemine ja sära silmis?
 


Kas vaimne vorm on investeering?

Jah, Deloitte Suurbritannias läbi viidud 2020. aasta uuring viitab, et kogu meeskonna ulatuses kasutatav proaktiivne lähenemine võib olla isegi enam kui 10 kordse tasuvusega (vt lisainfo allolevad slaidid). 2022. aasta märtsis Deloitte poolt uuendatud uuring kinnitas sellise investeeringu tasuvust ROI-ga 9,7 kuni 10,8.
 

Vaimne vorm on tasuv investeering – Kaur Lass ettekande slaidid Tööohutus ja töötervishoiu TREFF 2021
 

Vaimse tervise teemade ignoreerimine on kulu isegi siis, kui sa seda hetkel ei teadvusta.

Enne kui sa siit lehelt midagi edasi ette võtmata lahkud küsi endalt ka sa oled valmis jätkuvalt:

  • maksma palka tööl oma keha näitamise ehk presentismi eest (tööjuures passimine, tööd tegemata)?
  • kaotama reaalselt kuni 4100 € iga töötaja kohta aastas (sh haiguspäevade tasu ja presentismi kulu)?
  • kaotama stressi ja läbipõlemise tõttu oma parimaid talente (oleme ausad, totaalset logardit stress ja läbipõlemine ei ähvarda)?

Kui jah, siis oled teretulnud siit lehelt lahkuma ilma, et midagi oma tänases käitumises muudaksid.

Võrdluseks toome siiski välja, et vaid ühe töötaja iga aastase teadvustamata kulu 4100€ eest suudame me pakkuda näiteks 34 liikmelisele meeskonnale kolm e-koolitust juurdepääsuga kogu aastaks (sh korduvtestimine ja koduvaatamised). Kui tegutsed madalamapalgalises sektoris, siis teadvustamata kulu 1345 € eest saame aastast treeningperioodi pakkuda 9-le inimesele.

Sinu kasud vaimsesse vormi investeerimisel

Nagu sa selle lehel ülaltoodud fakte uurides tuvastasid, on vaimse vormi investeeringul kümne kordne tasuvus ja selle tulemusel sa saad omale tõhusamalt (kaug)tööd tegeva meeskonna.

Siin lehel leitavad maailma tipptasemel e-koolitused on mõistliku hinnaga (investeering maksimaalselt 70€ töötaja kohta, mitme koolituse korraga tellimisel ja/või suurema meeskonna puhul saame pakkuda soodustusi) ja lihtsasti omandatavad. Need koolitused on praktilised (videotes olevad juhendatud harjutused, kohene testide tagasiside, võimalus seirata oma arengut ja seada isiklikud eesmärgid töövihikus) ja sisaldavad ka grupitöö juhiseid.

Kui iga töötaja rakendab ka vaid 1/10 õpitust või kui ka vaid üks töötaja 10-st rakendab kõike õpitut ja ülejäänud ei muuda midagi, teenid sa ikkagi investeeritud summa täismahus tagasi. Selles kontekstis on vaimne vorm parim finantsinvesteering, nagu "Äripäevas" avas 2022 aasta alul meie tegevjuht Kaur Lass (loo lingi leiad meie artiklikogust).

Valik oma meeskond heasse vaimsesse vormi viia on tasuv. Kas oled valmis alustama sellega juba täna?

PARIMA HINNA GARANTII JA LISAINFO

Kinnitame, et odavama hinnaga kvaliteetset vaimse vormi koolitust sa mujalt ei leia.

Oleme selles nii kindlad, et anname sulle parima hinna garantii, kui sa leiad ühe kuu jooksul alates tellimuse esitamisest Wellness Orbit koolitusest odavama 6-8 tunnises mahuga professionaalsel tasemel psühhiaatri/psühholoogi poolt läbi viidud vaimse tervise individuaalkoolituse, siis teavita meid ja me maksame sulle leitud koolituse ja meie koolituse hinnavahe kreeditarve alusel tagasi.

Eestis oleme me valmis pakkuma konkreetselt sinu eripära ja vajadustega arvestavat paketti igas suuruses tööandjale. Kirjuta meile ja teeme just sinu meeskonna eripäradega arvestades sulle parima pakkumise. Uuri lisa tööpäeviti telefonil 5657 3609.

KOKKUVÕTE

Mitte keegi ei pea tööalaste vaimse tervise probleemide käes kannatama. Ennetus läbi vaimse vormi koolituste aitab kaasa klaarile sisemaailmale ja tõhusale töötamisele.
 

Hea vaimne vorm annab seesmise rahu