Enejuhtimisoskused kui vaimse vastupidavuse võti

Kas oled teadlik, et head enesejuhtimise ehk intrapersonaalsed oskused on vaimse vastupidavuse võti? Kuidas endale ja oma meeskonnale hea vaimne kestlikkus tagada?

Vaimne vorm on kuni 10 kordse tasuvusega investeering kui sellesse panustada enne probleemide teket. Kiireim viis hea vaimse vormi saavutamiseks on läbida vaimset vormi treenivad e-koolitused. Nende eesmärk on suurendada su seesmist rahu ja arusaamist, kuidas end juhtida.

Wellness Orbit on disainitud vaimse vormi e-õppe keskkonnana. Meie missioon on muuta töökohad selliseks, et neis domineeriks isiklik initsiatiiv ja vaimne jätkusuutlikkus.
 

Hea vaimne vorm tagab:

  • TULEMUSTELE ORIENTEERITUSE – isiklik vaimne vorm on heade töötulemuste eeldus;
  • KESKENDUMISE VALITUD TEGEVUSELE NII PIKALT KUI VAJA – hea vaimne vorm võimaldab keskenduda nii avatud kontoris, kodukontoris kui ka avalikel aruteludele vm. Fokusseeritud tegutsemine viib eesmärkideni kiiremini kui rööprähklemine;
  • SEESMISE RAHU JA LADUSA KOOSTÖÖ – heade intrapersonaalsete oskustega inimesed püsivad seesmiselt rahulikud ja loovad meeskonnatööks hea õhkkonna; nad ei ärritu ja ei vaevle liigse stressi käes ega põle kergelt läbi;
  • STRESSI LEEVENDAMISE JA LÄBIPÕLEMISE ENNETAMISE – vaimselt jätkusuutlik töötaja teab kuidas märgata oma stressi ja seda leevendada. Vaimselt vastupidav töötaja märkab läbipõlemise algfaase ja oskab sealt tagasi tervislikule rajale pöörduda enne kui organism saab kurnatud;
  • PRESENTISMI JA TÖÖLT PUUDUMISE VÄHENEMISE – lahendamata sisemaailma pinged väljenduvad nii füüsilise kui ka vaimse tervise häiretes ja viivad haiguspäevade võtmiseni. Isegi kui inimese füüsiline keha on tööl, kuid ta on samal ajal oma mõtetes mujal, kukub tema töövõime (selle fenomeni nimi on presentism). Nii uitmõtteid kui ka töölt puudumist aitab vähendada vaimse vormi treenimine.


Vaimne vastupidavus kui eesmärk

Eesti president Alar Karis ütles 2023 aasta veebruaris peetud Eesti Vabariigi aastapäeva kõnes. "Kui paljud teist panid tähele, et Eesti inimarengu värske aruanne on pühendatud vaimsele tervisele? Teadlased ja eksperdid pakuvad seal välja, kuidas jõuda vaimselt tervema eluni. Sotsiaalne turvatunne, seotus kogukonnaga, loobumine edukultusest ja saavutussurvest, tasakaal elus, probleemide varane märkamine.

Sageli on võti kinni meis endis. Selles, kuidas me kõik mõtleme ja ütleme, kuidas oskame ümberkaudsetega suhteid hoida, kuidas märkame teiste tundeid ja reageerime nendele. Kokkuvõttes on see üsna kõikehaarav lahendus, kuidas olla parem inimene endale ja teistele. Parem tähendab ka tervem.

Olen vaimsest tervisest, eriti noorte vaimsest tervisest sageli rääkinud, kohtunud paljude ekspertidega. Pärast üht neist vestlustest sain küsimuse, kas ehk ei vajaks Eesti ka siin tiigrihüpet. Ilus mõte, sest maailma üheks edukamaks digiriigiks me niimoodi ju jõudsime. Ja nüüd võiksime sarnaselt püüelda vaimselt vastupidava Eesti poole."

Vaimse kurnatuse üks ilming on töötaja kaotus

Vaimse vastupidavuse puudumisel on inimene seesmise rahu kogemise asemel seesmiselt reaktiivne. Sellest reaktiivusest kerkiv stress viib inimese varem või hiljem rahutuse, ärrituvuse ja (vaimse) tervise häireteni.

Kui meie ladus toimimine on häiritud ja stress muutub krooniliseks jõuame aeglaselt läbipõlemiseni. Läbipõlevad edukad ja tegusad inimesed, kes selle kogemuse järel sageli lahkuvad. Läbipõlemine on ennetatav, kui treenida vaimset vormi.

Kui oma sisemaailma ei osata juhtida mõjutava inimest kõik pinged, olgu need pinged kodus, keskendumise keerukus avakontoris, kliendi pahameel või negatiivne tagasiside, majanduslikud keerukused või eriarvamused kolleegidega vms.

KPMG personalijuht Epp Sillaste on vaimsele vastupidavusele juhtinud tähelepanu nii: “Arvan, et kui suur töökoormus on inimesele probleem siin ja praegu, siis on see suure tõenäosusega probleemiks ka hiljem kuskil mujal. Oluline on seda tunnistada ja sellele tähelepanu pöörata, sellest rääkida ja lahendusi leida – arendada enesejuhtimise oskusi.”

Iga tööandja peaks siin teadvustama, et oma sisemaailma juhtimine ongi vaimse vastupidavuse võti.

Me nimetame enesejuhtimisoskuseid intrapersonaalseteks oskusteks. Vaimse vastupidavus baseerub intrapersonaalsete oskuste sihipärasel ja süsteemsel treenimisel.

Vaimne vastupidavus kui automatismide lõpetamine

Väliseid stressoreid on lõputult ja kuni inimesed on seesmiselt reaktiivsed, mõjutab see alati nende sisemaailma negatiivselt.

Seesmine reaktiivsus on alateadlike automatismide tulem. Siin on vaja ümber õpet, sest me pole oma peres ega koolis õpetanud süsteemselt enesejuhtimisoskuseid.

Rõhutada tuleb, et stressiga toimetuleku keerukus ja läbipõlemine on enim levinud edukate tippspetsialistide ja juhtide puhul. Läbipõlemise risk puuduvad laisal või väga heade ensesejuhtimisoskustega inimesel.

Väikses riigis on keerukas ja kulukas leida tippeksperdile või juhile asendajat, mistõttu oma parimaid talente ja tulemuse tegijate vaimsesse vormi tasub investeerida. Vaid siis saavad nad olla vaimselt vastupidavad!

Siit kodulehelt leiad hea hinnaga ja hõlpsasti üle interneti kasutatavad vaimse vormi e-treeningud, mis aitavad sul ning su meeskonnal parendada töötulemusi ja elukvaliteeti ning vähendada seesmist reaktiivsust.

 
Näita lähemalt pakutavaid vaimse vormi treeninguid


VAIMSE VASTUPIDAVUSE PARANDAMINE

Me võimaldame tööandjal tagada oma meeskonna liikmetele lihtne juurdepääs kvaliteetsele e-koolitustele, mis õpetavad hoidma end heas vaimses vormis.

Vaimse vormi treenimine on analoogne jõusaalis treenimisega ehk ennetav lähenemine. Erinevus on see, et siin on treenitavaks objektiks on aju ja sisemaailma juhtimisoskused. Inimese aju kohandumis- ja õppimisvõimeline, sest see on neuroplastiline. Aju on kohanduv ja õppiv kogu elu jooksul.

Intrapersonaalsete oskuste omandamine võimaldab kasutusele võtta oskused, mida me täna sageli peame juhuslikeks nagu loomingulisus, taiplikkus, keskendumisvõime intuitsioon jms. Vaimse vormi treening on oma sisemaailma varjatud võimete toimemehhanismide avamine.

Vaimse vormi vundament

Vaimse vormi treeningute vundament on oma sisemaailma erinevate funktsioonide süstemaatiline tundmaõppimine ja nende oskuslik suunamine teadlikkuse ja intrapersonaalsete (ehk oma sisemaailma juhtimis)oskuste abil.

Kuna koolides on puudunud vaimne kasvatus (analoogselt kehalise kasvatusega), siis on täna inimestel puudu arusaam sellest, kuidas nende sisemaailm mõjutab nende elu ja tegevust. See on meid omakorda viinud nii madala tööviljakuseni, stressi sagedase kogemiseni ja vaimse tervise häirete kiire kasvuni. Kuula lisa probleemi suurusest ja vaimse vormi treenimisest lisatud videost.

 

 

Olukorras kus meil puudub vaimne kasvatus ja haigekassa vaimse tervise probleemide ennetust laialdaselt ei rahasta, on teadmatusel kõrge hind. Suurim finantskoorma kandja on siin sageli tööandja (kuula ülal olnud videost kulude suurusjärke).

Vaimselt vormis inimene on kasulik igale tööandjale. Vaimse tervise hädade käes kannatav töötaja on aga kulusid kaasa toov.

Vaimse vormi treenimise tulemusena tekkiva tööviljakuse ja töötulemuslikkuse kasv annab selge rahalise võidu ning vähendab läbipõlemiseriski ja haiguspäevi.

Mida pingelisem on töö, seda suurem on stressi, läbipõlemise ja tööalaste vaimse tervise probleemide risk. Vaimse vastupidavuse puudumine viib läbipõlemiseni või veelgi tõsisemate vaimse tervise probleemideni ja selle tulem on sageli töötaja kaotus. Alalhoiuinstinkt nõuab sisemaailma juhtimisoskuste puudumisel keskkonna- ja erialavahetust. Eelviidatud videos on sellest tulenevad kahjud tööandjale avatud Deloitte uuringute alusel.
 

Kes võidab enim vaimsest vastupidavusest?

Heast vaimsest vastupidavusest võidab nii tööandja kui ka töötaja.

Esimese kasu on töötaja püsimine ja tegutsemise tõhusus, teise võit stressivabam elu mis jätab aega töö kõrval ka pere- ja eraeluks.

Heast vaimsest vormist võidavad lisaks tööandjale ka töötajad (sh juhid) ning nende pered. Võidab ka ühiskond ja riik, sest väheneb vajadus kasutada suurt osa Eesti maksutulust inimeste raviks.

Kui vaimse tervise tähtsust märgatakse siis kui see on kadunud ja on vajalik vaimse tervise esmaabi või kallal arsti abi vajavad vaimse tervise probleemid, ollakse vaimse vastupidavuse treenimisega aastaid hilinetud. Selle tulemus on vaimse tervise probleemide kasv. 2023. aasta Eesti inimarengu aruanne tõi välja, et:

  • 27,6% inimestel on risk depressiooniks (23,9% meestest ja 30,8% naistest);
  • 20% inimestel on risk ärevushäireks (14,5% meestest ja 24,9% naistest).

Nende häireteni ei jõuta üleöö, vaid vastupidi need ilmnevad liiga märkamatu aeglusega ja see muudab need ennetatavaks.

Vaimse vastupidavuse saavutamine peaks olema igaühe isiklik asi. Igaüks peaks siin võtma siin ise vastutust, kuid see ei vabasta vastutusest tööandjaid.Tööandjale on kasulik teadvustada, et inimestel puudub võimalus seni ise vastutust võtta, kui neil puuduvad intrapersonaalsed oskused.

Intrapersonaalsete oskuste treenimatuse korral on vaimse tervise probleemide kerkimine aja küsimus. Nii nagu treenimata füüsiline keha on kergemini haigestuv ja avatud õnnetustele on ka treenimata vaim kaitseta seesmiste probleemide korral.

Jätkusuutmatus seniste trendide jätkumisel

Juba täna moodustavad vaimse tervise häiretega seotud haiguslehed Eestis ametlikult üle 1/3 väljastatud haiguslehtedest. Siinjuures aga on statistika moonutatud, sest töötajad kardavad tööandjaga olla avameelsed oma vaimse tervise probleemide teemal sellega sageli kaasneva stigma tõttu. Seetõttu võetakse ka Eestis sageli vaimse tervise probleemi korral haigusleht füüsilist haigust ettekäändeks tuues.

Suurbritannias on selliste inimeste osakaal 42% (kuula eellingitud videot koos viitega allikale). Kui seda analoogiana meile kanda, siis on umbes pooled töölt puudumised ajendatud vaimse tervise probleemidest.

Deloitte UK kalkuleeris 2022 aasta märtsis iga aastaseks kahjuks tööandjale 1150 kuni 4120€ iga töötaja kohta (vt tabel allpool). Eestis lisandub eeltoodud kuludele tööandja poolse ennetuse puudumise korral siia ka ühekordne 32 000€ suurune trahvirisk.
 


Me oletame, et Eestis on seni vaid alla paari protsendi töötajaid osalenud pikemal vaimse tervise koolitusel. Samas on ka meil siin eesrindlike riigiasutusi (Riigikontroll, Riigikogu kantselei), koole (Tartu Ülikool) ja eraettevõtteid (Hurtigruten, Nortal, Fortumo jt), kus ennetavaid koolitused oma töötajate vaimse vormi tagamiseks on kasutusel. Sealjuures on näiteks Tartu Ülikool oma meeskonda meie juures treeninud korduvalt ja kasutajad on tulemustega väga rahul.
 

Telli oma meeskonnale vaimse vormi e-koolitus

Siit leiadki kolm vaimse vormi treeningut, mis aitavad luua sinu meeskonna eduloole tugeva vaimse vastupidavuse vundamendi.

Stress and burnout reduction trainingProactive mental wellness trainingProductivity and mental wellness training
Näita mulle vaimse vormi treeninguidIga Wellness Orbit vaimse vormi e-koolituse osad on: 

1) Töötajale kohest tagasisidet pakkuvad enesehinnangu küsimustikud (2 küsimustikku iga vaimse vormi koolituse koosseisus);
2) 5 videotreeningut koos kontrollküsimustikega;
3) Töövihik (see sisaldab ka grupiarutelude juhiseid);
4) Ülevaade tööandjale, kes on koolitusega alustanud ja selle lõpetanud koos võimalusega väljastada tunnistus koolituse läbimise kohta;
5) Koolituse promomaterjalid (sh posterid kontori seinale ja bännerid tööandja intranetti).

Me võimaldame sul koolitusvideo kvaliteedi, sisu ja küsimustikega enne tellimuse esitamist tutvuda tasuta.

Palun loo omale demokonto ja proovi vaimse vormi e-koolitust! See võimaldab sul lihtsustatud kujul mõõta ka oma stressi taset ja saada kiire tagasiside.

NB! Proovikoolituse tagasiside on personaalne ja konfidentsiaalne.

 


Kõik Wellness Orbit vaimse vormi e-koolitused on lihtsas inglise keeles ja varustatud selgitava graafikaga. Nii saab ka keerukast teemast lihtsalt aru. Koolituse muudab tõhusaks võimalus teha kaasa juhendatud harjutusi.

Wellness Orbit lähtub töötaja vaimse tervise testi tulemuste salajas hoidmise põhimõttest. Meie ga liitudes saab iga töötaja enda koolitamiseks oma isikliku konto. Tööandja konto võimaldab töötajad koolitusele kutsuda ja järgida, et kas koolitusel osalevad ja selle lõpetavad. Meie koolituskeskkonna privaatsustingimustega saab tutvuda siin.

VAIMSE VORMI TREENIMSE KASMUMLIKKUS JA MAKSUMUS

Deloitte UK poolt Suurbritannias läbi viidud 2022. aasta uuring kinnitas vaimse vastupidavuse ja vaimse vormi ennetava treenimise puhul investeeringu tasuvuseks ligi 10 korda (ROI 9,7 kuni 10,8).

Vaid ühe töötaja iga aastase teadvustamata orienteeruva kulu 4100€ eest suudame me pakkuda näiteks 34 liikmelisele meeskonnale kolm e-koolitust juurdepääsuga kogu aastaks (sh korduvtestimine ja koduvaatamised). Kui tegutsed madalamapalgalises sektoris, siis teadvustamata kulu 1345 € eest saame aastast treeningperioodi pakkuda 9-le inimesele.

Siin lehel leitava maailma tipptasemel e-koolituse puhul on investeering maksimaalselt 70€ ühe töötaja kohta (lisandub käibemaks), mitme koolituse korraga tellimisel ja/või suurema meeskonna puhul saame pakkuda soodustusi.

PARIMA HINNA GARANTII VAIMSE VASTUPIDAVUSE TREENIMISEKS

Anname sulle parima hinna garantii, kui sa leiad ühe kuu jooksul alates tellimuse esitamisest Wellness Orbit koolitusest odavama 6-8 tunnises mahuga professionaalsel tasemel psühhiaatri/psühholoogi poolt läbi viidud vaimse tervise individuaalkoolituse, siis teavita meid ja me maksame sulle leitud koolituse ja meie koolituse hinnavahe kreeditarve alusel tagasi.

Eestis oleme me valmis pakkuma konkreetselt sinu eripära ja vajadustega arvestavat paketti igas suuruses tööandjale. Kirjuta meile ja teeme just sinu meeskonna eripäradega arvestades sulle parima pakkumise. Uuri lisa tööpäeviti telefonil 5657 3609.

KOKKUVÕTE

Vaimne vastupidavus on treenitav ja vaimse vormi süsteemne treenimine on sinu eduloo võti!

Sinu kui tööandja edulugu on meeskonna liikmete vaimse vormi, tõhusa tegutsemise ja ladusa koostöö tulem.
 

Hea vaimne vorm annab seesmise rahu